ترم فروردین | خصوصی |زبان انگلیسی چهار مهارت مکالمه گرامر

تعداد زبان آموزان: 2

موضوع کلاس: زبان انگلیسی چهار مهارت مکالمه گرامر

تعداد جلسات: 4

روزهای کلاس: شنبه سه شنبه

مدت زمان کلاس: 90 دقیقه

تاریخ شروع: 1401/01/20

تاریخ پایان: 1401/01/30

لینک و مشخصات ورود به کلاس

https://interlan.app/webinar/vosooqi-live/

1401