ترم فروردین | خصوصی |زبان انگلیسی چهار مهارت مکالمه پیشرفته

تعداد زبان آموزان: 1

موضوع کلاس: زبان انگلیسی چهار مهارت مکالمه پیشرفته

تعداد جلسات: 14

روزهای کلاس: شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه

مدت زمان کلاس: 60 دقیقه

تاریخ شروع: 1401/01/14

تاریخ پایان: 1401/01/31

لینک و مشخصات ورود به کلاس

https://interlan.app/webinar/zohrevandi-live/

1401