ترم فروردین | خصوصی |زبان انگلیسی چهار مهارت مکالمه

تعداد زبان آموزان: 2

موضوع کلاس: زبان انگلیسی چهار مهارت مکالمه

تعداد جلسات: 6

روزهای کلاس: شنبه دوشنبه چهار شنبه

مدت زمان کلاس: 60 دقیقه

تاریخ شروع: 1401/01/20

تاریخ پایان: 1401/01/31

لینک و مشخصات ورود به کلاس

https://interlan.app/webinar/parvizi-live/

1401