ترم فروردین | خصوصی |زبان انگلیسی

تعداد زبان آموزان: 1

موضوع کلاس: زبان انگلیسی

تعداد جلسات: 5

روزهای کلاس: شنبه دوشنبه

مدت زمان کلاس: 30 دقیقه

تاریخ شروع: 1401/01/15

تاریخ پایان: 1401/01/29

لینک و مشخصات ورود به کلاس

https://interlan.app/webinar/parvizi-live/

1401