ترم فروردین | خصوصی |مکالمه

تعداد زبان آموزان: 1

موضوع کلاس: مکالمه

تعداد جلسات: 2

روزهای کلاس: شنبه چهار شنبه

مدت زمان کلاس: 45 دقیقه

تاریخ شروع: 1401/01/06

تاریخ پایان: 1401/01/10

لینک و مشخصات ورود به کلاس

https://interlan.app/webinar/ostangar-live/

999