ترم فروردین | خصوصی |چهار مهارت

تعداد زبان آموزان: 1

موضوع کلاس: چهار مهارت

تعداد جلسات: 5

روزهای کلاس: سه شنبه

مدت زمان کلاس: 60 دقیقه

تاریخ شروع: 1401/01/14

تاریخ پایان: 1401/01/29

لینک و مشخصات ورود به کلاس

https://interlan.app/webinar/kheyri-live/

2020