ترم فروردین | نیمه گروهی |زبان انگلیسی عمومی زبان انگلیسی زبان آلمانی زبان ترکی استانبولی چهار مهارت مکالمه

تعداد زبان آموزان: 1

موضوع کلاس: زبان انگلیسی عمومی زبان انگلیسی زبان آلمانی زبان ترکی استانبولی چهار مهارت مکالمه

تعداد جلسات: 1

روزهای کلاس: جمعه

مدت زمان کلاس: 30 دقیقه

تاریخ شروع: ۱۱۱

تاریخ پایان: ۹۹۹

لینک و مشخصات ورود به کلاس