ترم فروردین | نیمه گروهی |زبان انگلیسی قصه گویی گرامر فونیکس

تعداد زبان آموزان: 2

موضوع کلاس: زبان انگلیسی قصه گویی گرامر فونیکس

تعداد جلسات: 4

روزهای کلاس: یک شنبه سه شنبه

مدت زمان کلاس: 60 دقیقه

تاریخ شروع: 1401/01/21

تاریخ پایان: 1401/01/30

لینک و مشخصات ورود به کلاس

https://interlan.app/webinar/ostangar-live/

1401