ترم فروردین | نیمه گروهی |زبان انگلیسی چهار مهارت مکالمه

تعداد زبان آموزان: 3

موضوع کلاس: زبان انگلیسی چهار مهارت مکالمه

تعداد جلسات: 5

روزهای کلاس: شنبه دوشنبه

مدت زمان کلاس: 60 دقیقه

تاریخ شروع: 1401/01/15

تاریخ پایان: 1401/01/29

لینک و مشخصات ورود به کلاس

https://interlan.app/webinar/kheyri-live/

1401