| خصوصی |زبان انگلیسی مکالمه فونیکس

تعداد زبان آموزان: 2

موضوع کلاس: زبان انگلیسی مکالمه فونیکس

تعداد جلسات: 7

روزهای کلاس: یک شنبه سه شنبه

مدت زمان کلاس: 60 دقیقه

تاریخ شروع: 1400/12/01

تاریخ پایان: 1400/12/24

لینک و مشخصات ورود به کلاس

https://interlan.app/webinar/esmayili-live/

999