| نیمه گروهی |زبان انگلیسی مکالمه

تعداد زبان آموزان: 3

موضوع کلاس: زبان انگلیسی مکالمه

روزهای کلاس: شنبه دوشنبه چهار شنبه

مدت زمان کلاس: 60 دقیقه

لینک و مشخصات ورود به کلاس

https://interlan.app/webinar/karami-live/

999