06

مرد'98

As like as two peas in a pod

  مثل سیبی که از وسط نصف باشد (اصطلاح As like as two peas in a pod)   مثال: The …

بیشتر بخوانید

05

مرد'98

Bark up the wrong tree

  اشتباه گرفتن،( آب در هاون کوبیدن) (اصطلاح Bark up the wrong tree)   مثال: Chris suspects Mark of stealing …

بیشتر بخوانید

06

مرد'98

Bark worse than one’s bite

  پارس کردنش بدتر از گاز گرفتنش است (اصطلاح Bark worse than one’s bite)   مثال: Our boss is so …

بیشتر بخوانید

05

مرد'98

Be Greek to someone

  نا مفهوم بودن (اصطلاح Be Greek to someone)   مثال: I didn’t understand a single word of his speech …

بیشتر بخوانید

05

مرد'98

Beat about the bush

  طفره روی کردن (اصطلاح Beat about the bush)   مثال: Stop beating about the bush انقدر طفره نرو Answer …

بیشتر بخوانید

05

مرد'98

Big mouth

  آدم دهن لق (اصطلاح Big mouth)   مثال: Don’t tell him any secrets. He’s a big mouth به اون …

بیشتر بخوانید

06

مرد'98

Bite the dust

  زمین خوردن، کشته شدن (اصطلاح Bite the dust)   مثال: A bullet hit the burglar in the back یک …

بیشتر بخوانید

05

مرد'98

Blow one’s top

  دیوانه شدن، خشمگین شدن (اصطلاح Blow one’s top)   مثال: Mom blew her top when she saw the room …

بیشتر بخوانید

05

مرد'98

Buy a pig in a poke

  ندیده خریدن چیزی (اصطلاح Buy a pig in a poke)   مثال: I won’t buy your car without checking …

بیشتر بخوانید

05

مرد'98

Cock and bull story

  چرت و پرت گفتن (اصطلاح Cock and bull story)   مثال: Who the hell do you expect to believe …

بیشتر بخوانید
X