توضیحات

در این گروه، سوالات و موضوعات مورد بحث در جلسات دوره را با یکدیگر به اشتراک گذاشته و استاد مربوطه به تمام سوالات پاسخ می دهد. هر گونه بحث در این گروه به زبان انگلیسی در گروه جزء فعالیت های شما زبان آموزان عزیز به حساب آمده، و در پیشرفت شما نقش بسزایی دارد.

مدیران

X