سامانه ثبت نمرات زبان آموز

Online Submit form for Teachers

نام مدرس مربوط به نمرات
از لیست نام زبان آموز خود را انتخاب کنید *** درصورت عدم نمایش لیست زبان آموزها چند ثانیه ای صبر کنید لطفا ***
مثال: مکالمه – Word English
این آیتم از 10 نمره می باشد
این آیتم از 10 نمره می باشد
این آیتم از 10 نمره می باشد
این آیتم از 10 نمره می باشد
این آیتم از 10 نمره می باشد
این آیتم از 10 نمره می باشد
این آیتم از 20 نمره می باشد.
این آیتم از 20 نمره می باشد
*** با وارد کردن ریز نمرات بالا، مقدار این فیلد محاسبه شده و به صورت خودکار در این قسمت قرار می‌گیرد. (جهت اطمینان و بررسی شما این فیلد نمایش داده می شود.) ***
توسط استاد