ثبت گزارش روزانه زبان آموز

توجه:

مدرس گرامی مهلت ارسال گزارش روزانه زبان آموز تا قبل از ساعت 22:00 می باشد. لطفا نسبت به این امر مهم توجه بفرمایید.
کتاب گرامر in-use / درس 2 / present simple
مکالمه در فرودگاه / ویدئو تدتاک
ایمیل رسمی / منبع آزاد
کتاب داستان big feet / صفحه 3 تا 5
مثال: چالش : نداشتیم. / تکالیف: لطفا مثل ویدئوی ارسالی یک ویس و یا ویدئو ارسال شود.