فرم مشاوره کودک (والدین)

نام پدر یا مادری که این فرم را پر می کند
میزان تحصیلات شما
میزان تحصیلات همسر

لطفا موارد ذیل را مطالعه و مواردی را که در مورد فرزندتان صدق می کند، علامت بزنید.

۱. از عهده توجه دقیق به جزئیات بر نیامده و یا در تکالیف مدرسه یا سایر فعالیت ها از روی بی دقتی مرتکب اشتباه می شود.
۲. در حفظ توجه در تکالیف یا با دشواری مواجه هست.
۳. وقتی به طور مستقیم مورد خطاب قرار می گیرد، به نظر می رسد که نمی شنود.
۴. از دستورالعمل ها پیگیری نکرده و از عهده اتمام تکالیف مدرسه و سایر کارها و یا وظایف بر نمی آید.
۵. در سازماندهی تکالیف و فعالیت با مشکل روبروست.
۶. از درگیر شدن در تکالیفی که مستلزم تلاش ذهنی مداوم است ( مانند تکالیف مدرسه یا تکالیف خانگی) اجتناب کرده و بیقراری و بی میلی از خود نشان می دهد.
۷. اشیاء ضروری مربوط به فعالیت ها را گم می کند ( مانند اسباب بازی ها، تکالیف مدرسه، مداد، کتاب، ابزار ... )
۸. بر اثر محرک های نامربوط به آسانی دچار حواس پرتی می شود.
۹. در فعالیت های روزانه فراموشکار است.
۱۰. دستها و پاهایش بی قرار است، در حالت نشسته بسیار تکان می خورد.
۱۱. در کلاس یا دیگر موقعیت هایی که انتظار می رود یکجا بنشیند، صندلی خود را ترک می کند.
۱۲. در موقعیت های نابجا به حد افراط میدود و بالا و پایین می پرد.
۱۳. برای شرکت در بازی ها، بدون سر و صدا و آرام، یا فعالیت های اوقات فراغت با مشکل مواجه است.
۱۴. در حال جنب و جوش است و یا به گونه ای عمل می کند که گویی بوسیله موتوری رانده می شود.
۱۵. به حد افراط حرف می زند.
۱۶. قبل از تمام شدن سوال پاسخ می دهد.
۱۷. منتظر نوبت ماندن برایش مشکل است.‌
۱۸. مزاحم کار دیگران می شود. (برای مثال، وسط بازی و یا صحبت دیگران می پرد.)
۱۹. عبرت پذیر است.
۲۰. کارهای خطرناک انجام می دهد.

سوالات مرتبط با والدین: