منابع استفاده شده دیکشنری اینترلن:

الف: آکادمی اینترلن
تمامی منابع داخلی اپلیکیشن متعلق به مجموعه آکادمی اینترلن می باشد.

ب: منابع رایگان ابری (Cloud Resources)
تمامی منابع زیر طبق قوانین و شرایط استفاده سایت های زیر عمومی، و قابل استفاده و یا ادغام در هر پلتفرم رایگان و یا تجاری می باشد.

1.مترجم آنلاین گوگل:  www.translate.google.com

2. موتور جستجو گر گوگل
www.google.com

3. موتور تشخیص گفتار گوگل
https://cloud.google.com/speech-to-text