این فرم دستی است و مدرس دلخواه با این فرم یک سری مدال های تشویقی را باه اختیار به زبان آموز میدهد و همچنین میتواند مسیر پیشرفت فعلی و طی شده زبان آموز را مشخص کند

[gravityform id=”9″ title=”true” description=”true”]