جلسه هفتم

بخش سوم : توصیف یک جشن و یا جشنواره خاص

در هفتمین جلسه از فصل دوم World English 1، به نحوه مکالمه درباره جشن ها و مناسبت های فرهنگی می پردازیم.

به مکالمه زیر گوش کنید. آیا چاک در روز عید با خانواده خود غذا می خورد؟

گاهی ما نیاز به استفاده از کلمه ای را در مکالمات خود داریم، که مقدار و یا میزان تکرار شدن فغالیت ما را در آن برحه از زمان نشان دهد. مانند اینکه ما همیشه در فرهنگ ایرانی به یکدیگر تعارف می کنیم. ما اغلب در مناسبت ها به مهمانی می رویم و یا عزیزانمان را به خانه خود دعوت می کنیم. در زبان انگلیسی چنین قیدهایی که تکرار را در برحه زمانی نشان می دهند، قیدهای تکرار (adverbs of frequency) گفته می شود.

Always                همیشه

Usually                 معمولا

Often                     اغلب

Sometimes            گاهی

Hardly ever         به ندرت

Never                     هرگز

  • نکته ۱: زمانی که قیدهای تکرار در جمله ای که در آن فعل باشد، به کار برده می شود، همیشه قبل از فعل می آید.

 

We always give presents at Christmas.

We never sing in the streets at Christmas.

  • نکته ۲: زمانی که در جمله افعال to be داشته باشیم، قیدهای تکرار بعد از این افعال می آیند.

 

Christmas is always in December.

Carnival is usually in February March.

اکنون جملات بهم ریخته زیر را مرتب کنید.

 

دیدن همه افزودن یک یادداشت
شما
افزودن نظر شما
 
X