جلسه هشتم

بخش سوم: توصیف شغل های مختلف

در جلسه گذشته با یکدیگر صفات را مرور کرده و آنها را در معارفه و توصیفات به کار بردیم. نکته ای که در به کار بردن صفات با افعال to be وجود دارد، استفاده از حروف تعیین می باشد a/an که به آنها article می گوییم. اکنون در هفتمین جلسه از دوره مقدماتی World English 1، به این نکته می پردازیم. به مثال های زیر توجه کنید.

1. It is an easy job. (a job _ an easy job)

2. Your friend is an interesting person. ( a person _ an interesting person)

3. It is a difficult life. (life _ an easy life)

4. This is a cool MP3. ( an MP3 _ a cool MP3)*

همانطور که می دانید، در استفاده از articleها، می بایست به حروف ابتدای اسم ها و یا صفات توجه نمود. اگر حروف، جزء صداهای صدادار (vowel sounds) باشند از an و اگر جزء حروف بی صدا (consonant sounds) باشند از a استفاده می کنیم.

*برخی از کلمات که به صورت حرف به حرف مانند MP3 تلفظ می شوند، به دلیل صدای ابتدایی آنان جزء حروف صدادار محسوب می شوند. M = اِم *

حروف صدادار مانند a, e, i, o, u

اکنون با توجه حروف صدادار و بی صدا، article مناسب را در جاهای خالی بگذارید.

جملات زیر را با استفاده از صفات ملکی my, her, his, its, our, your, their کامل کنید.

کلمه یا عبارت مناسب را انتخاب کنید.

کلمات بهم ریخته را در قالب یک جمله مرتب سازی کنید.

دیدن همه افزودن یک یادداشت
شما
افزودن نظر شما
 
X